Technologie in het onderwijs

Ook in de afgelopen jaren hebben bestuur en SOVON-scholen niet stilgezeten als het gaat om tech­nologie. Er zijn verschillende nieuwe opleidingen ontwikkeld en gerealiseerd, waaronder Media, Vormgeving & ICT en Technologie & Toepassing. Onder invloed van corona hebben we in versneld tempo medewerkers en leerlingen vertrouwd gemaakt met het werken en leren op afstand via onder andere MS Teams.

‘We hebben diverse netwerken voor kennisdeling tussen de scholen opgezet’

Op deze verworvenheden bouwen we de komende jaren door. Ons doel hierbij is om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op de plek van technologie in de maatschappij, in beroepen en in het eventuele vervolgonderwijs dat zij willen volgen.

De technologie speerpunten hierbij zijn:

  • Het versterken van het ICT-bewustzijn en de ICT-vaardigheden van docenten en leerlingen, onder andere via een ICT scholingsaanbod voor docenten en aandacht voor ‘mediawijsheid’ van leerlingen in het onderwijsprogramma.
  • Het vergroten van de aandacht voor technologische ontwikkelingen in het curriculum, onder meer door de kansen en risico’s van toepassing van nieuwe technologie een plek te geven in het Burgerschapsonderwijs en hightech bedrijven meer te betrekken bij het onderwijs (via bedrijfsbezoeken, stages, gastlessen etc..).
  • Het versterken van de onderwijskundige inzet van technologie en ICT, bijvoorbeeld door het aanstellen van een onderwijskundig ICT-aanspreekpunt per school (als vraagbaak en aanjager wat betreft de inzet van technologie in het onderwijs) en het opstarten van een kennisnetwerk (over de onderwijskundige inzet van ICT en andere technologie).

De andere thema’s

Kennis en vaardigheden van leerlingen

Dat we al langer werk maken van vergroting van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen, is een open deur; het is immers onze kernactiviteit.

SOVON als professionele en lerende organisatie

We blijven SOVON verder ontwikkelen als professionele en lerende organisatie. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

Interne en externe samenwerking

Ook op dit vlak hebben we in de afgelopen jaren veel moois neergezet. De kennisnetwerken, de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag en de gezamenlijke projecten.

Ken jij onze strategie al?

Blijven leren op alle niveaus. Van leerling tot bestuur. Leren van elkaar. Van andere scholen binnen SOVON. Van andere organisaties. Zodat we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten opdoen. En aantrekkelijk blijven als werkgever voor jou en voor nieuwe collega’s.

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier pijlers. Je leest ze in het strategisch manifest, op posters, de praatplaat en op de website lerenvooriedereen.nl

Close Search Window
Close