Kennis en vaardigheden van leerlingen

Dat we al langer werk maken van vergroting van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen, is een open deur; het is immers onze kernactiviteit.

‘Het is van groot belang dat wij hen maatwerk bieden en in staat zijn om in de lessen te kunnen differentiëren’

Uiteraard gaat het bij dit NRO-thema om de meer specifieke vraagstukken waarvoor we als bestuur en scholen staan bij het verstevigen van de bagage waarmee onze leerlingen richting vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt trekken. Zo is het, om leerlingen toe te rusten met de gewenste kennis en vaardigheden, van groot belang dat wij hen maatwerk bieden en in staat zijn om in de lessen te kunnen differentiëren. De onderwijsvoorzieningen die we op dit gebied al hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren, worden in de komende tijd uiteraard voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.

Het thema differentiëren in de klas komt nadrukkelijk aan bod tijdens de jaarlijkse kwaliteitsbezoeken van het bestuur aan elke school en waar nodig hebben we ook in de afgelopen jaren professionaliserings- en coachingstrajecten georganiseerd om docenten hierbij extra te ondersteunen. Ook met die inspanningen gaan we de komende tijd onverminderd door.

Daarnaast zal onze focus in de periode 2023-2027 liggen op de volgende zaken:

  • Het verder versterken van de doorlopende leerlijnen, onder andere via het gezamenlijke project met collega-besturen ‘De Nieuwe Alkmaarse’. Hierin wordt onderzocht hoe de doorlopende leerlijn van kinderen van 4 tot 18 jaar kan worden gestimuleerd, onderwijsinhoudelijk en organisatorisch.
  • Het verder versterken van maatwerk, met onder meer aandacht voor de vraagstukken hoogbegaafdheid en laaggeletterdheid, Het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het bevorderen van het sociaal welbevinden van leerlingen, met gerichte aandacht voor leerlingen uit de ‘corona-populatie’.
  • Het vergroten van de basisvaardigheden van leerlingen, bijvoorbeeld door versteviging van het onderwijsaanbod in de kernvakken Nederlands, Rekenen en Burgerschap (onder andere via betere integratie in de overige vakken) en extra ondersteuning van leerlingen bij de ontwikkeling van sociale, executieve en digitale basisvaardigheden,
    ‘leren leren’ en persoonlijke ontwikkeling.

Met dit alles is ons doel om de leerlingen een nog steviger pakket aan kennis en vaardigheden te laten verwerven om hun toekomstplannen, in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt, succesvol te kunnen verwezenlijken.

De andere thema’s

SOVON als professionele en lerende organisatie

We blijven SOVON verder ontwikkelen als professionele en lerende organisatie. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

Technologie in het onderwijs

Ook in de afgelopen jaren hebben bestuur en SOVON-scholen niet stilgezeten als het gaat om tech­nologie.

Interne en externe samenwerking

Ook op dit vlak hebben we in de afgelopen jaren veel moois neergezet. De kennisnetwerken, de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag en de gezamenlijke projecten.

Ken jij onze strategie al?

Blijven leren op alle niveaus. Van leerling tot bestuur. Leren van elkaar. Van andere scholen binnen SOVON. Van andere organisaties. Zodat we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe inzichten opdoen. En aantrekkelijk blijven als werkgever voor jou en voor nieuwe collega’s.

Onze strategie voor 2023-2027 is ‘Leren voor iedereen’. En is gebaseerd op vier pijlers. Je leest ze in het strategisch manifest, op posters, de praatplaat en op de website lerenvooriedereen.nl

Close Search Window
Close